વાંકાનેર રેલવે દ્વારા નવી ટ્રેન શરુ કરાઈ જાણો કઈ ટ્રેન ક્યાં સ્થળેથી ક્યાં જશે!!

(અજય કાંજીયા દ્વારા) વાંકાનેર રેલવે દ્વારા એક અખબારી યાદીમાં નવી ટ્રેનોના નવા રૂટની માહિતી આપતી યાદી બહાર પાડી છે જે નીચે મુજબની ટ્રેનો શરુ કરાઈ છે

જાવકમાં હાપા – નહારનગુન – હાપા, ટ્રેન નં.09525, બુધવારે 02 : 59 કલાકે આવશે અને 03 : 01 કલાકે ઉપડશે.

આવકમા ટ્રેન હાપા – નહારનગુન – હાપા, ટ્રેન નં.ટ્રેન નં.,09526, સોમવારે, : 9.15  કલાકે આવશે  અને  :9.17  કલાકે ઉપડશે.

જાવકમાં ટ્રેન રાજકોટ – લાલકુયન – રાજકોટ,ટ્રેન નં. 05046, સોમવારે, 11 :08  કલાકે આવશે અને 11 : 08 કલાકે ઉપડશે.

આવકમાં ટ્રેન રાજકોટ – લાલકુયન – રાજકોટ, ટ્રેન નં.,05045 સોમવારે,  : 5.30 કલાકે આવશે અને  : 5.32  કલાકે ઉપડશે.

જાવકમાં ટ્રેન ઓખા – ગાંધીગ્રામ – ઓખા, ટ્રેન નં. 09436 , સોમવારે, 05 : 02 કલાકે આવશે અને 05 : 04  કલાકે ઉપડશે.

આવકમાં ટ્રેન ઓખા – ગાંધીગ્રામ – ઓખા, ટ્રેન નં.,09435 રવિ વારે,  : 3.39  કલાકે આવશે અને  : 3.41 કલાકે ઉપડશે.

જાવકમાં ટ્રેન રાજકોટ – બરૌની – રાજકોટ, ટ્રેન નં. 09569 , શુક્રવાર, 01  : 27 કલાકે આવશે અને 01 : 29  કલાકે ઉપડશે.

આવકમાં ટ્રેન રાજકોટ – બરૌની – રાજકોટ,ટ્રેન નં.,09570 મંગળવારે,  :4.31 કલાકે આવશે અને  : 4.33 કલાકે ઉપડશે.

જાવકમાં ટ્રેન રાજકોટ – મહબુબનગર – રાજકોટ,ટ્રેન નં. 09575 , સોમવારે, 02 : 16 કલાકે આવશે અને 02 : 18 કલાકે ઉપડશે.

આવકમાં ટ્રેન રાજકોટ – મહબુબનગર – રાજકોટ, ટ્રેન નં.,09576 ગુરુવારે,  : 04.04 કલાકે આવશે અને  : 04.06 કલાકે ઉપડશે.

આમ ઉપરોક્ત રૂટની ટ્રેનોની સેવા શરુ કરવામાં આવી હોય યાત્રીઓની જાણ માટે અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું હતું.