દિવ્યક્રાંતિનો તા. 15-08-2023 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઈ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો DOWNLOAD E-PAPER (DIVYAKRANTI NEWS-15-08-2023)

દિવ્યક્રાંતિનો તા 15-6-2023 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઈ -પેપર ડાઉલનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો

દિવ્યક્રાંતિનો તા. 11-5-2023 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઈ -પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લીક કરો https://www.divyakranti.com/wp-content/uploads/2023/05/Divyakranti-News-11-5-2023LINK.pdf

દિવ્યક્રાંતિનો તા. 10-3-2023 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઈ-પેપર વાંચવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લીક કરો DIVYAKRANTI-EDITION-10-3-2023Download

દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ પેપરનો તા. 10-2-2023 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઈ-પેપર વાંચવા ફક્ત નીચે આપેલ ફ્રન્ટ પેજની તસ્વીર પર ક્લિક કરો ઈ -પેપર ડાઉનલોડ કરવા ઉપરની (પ્રથમ...

LATEST NEWS

error: Content is protected !!