દિવ્યક્રાંતિનો તારીખ 3-5-2022 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઈ-પેપર વાંચવા માટે નીચેના પેપરના ફોટો પર ક્લીક કરો

દિવ્યક્રાંતિનો તા. 5-4-2022 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે..

ઈ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લીક કરો https://www.divyakranti.com/wp-content/uploads/2022/04/Divyakranti-Morbi-Date-05-4-2022.pdf

દિવ્યક્રાંતિનો તા. 1-2-2022 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

દિવ્યક્રાંતિનો તા. 01-02-2022 એડિશનની ડિજિટલ આવૃત્તિ વાંચવા અહીં ક્લીક કરો https://www.divyakranti.com/wp-content/uploads/2022/01/Divyakranti-News-Paper-Date-01-02-2022.pdf

દિવ્યકાંતિનો વેડિંગ સ્પેશ્યલ અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઇ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે ક્લીક કરો https://www.divyakranti.com/wp-content/uploads/2021/11/DIVYAKRANTI-WEDDING-SPECIAL-30-11-2021.pdf

LATEST NEWS

error: Content is protected !!