દિવ્યક્રાંતિનો તા. 5-4-2022 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે..

ઈ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લીક કરો https://www.divyakranti.com/wp-content/uploads/2022/04/Divyakranti-Morbi-Date-05-4-2022.pdf

દિવ્યક્રાંતિનો તા. 1-2-2022 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

દિવ્યક્રાંતિનો તા. 01-02-2022 એડિશનની ડિજિટલ આવૃત્તિ વાંચવા અહીં ક્લીક કરો https://www.divyakranti.com/wp-content/uploads/2022/01/Divyakranti-News-Paper-Date-01-02-2022.pdf

દિવ્યકાંતિનો વેડિંગ સ્પેશ્યલ અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઇ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે ક્લીક કરો https://www.divyakranti.com/wp-content/uploads/2021/11/DIVYAKRANTI-WEDDING-SPECIAL-30-11-2021.pdf

દિવ્યક્રાંતિનો દશેરા વિશેષાંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે, વાંચો ઈ-પેપેર

ઈ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લીક કરી PDF પેપર વાંચો DIVYAKRANTI-DUSSEHRA-2021-EDITION Divya-Kranti-Date-14-10-2021-omkDownload

LATEST NEWS

error: Content is protected !!