દિવ્યક્રાંતિનો દીપોત્સવી અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઈ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લીક કરો (દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ) તા.18-10-2022

દિવ્યક્રાંતિનો તા. 5-10-2022 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઈ-પેપર વાંચવા માટે નીચે આપેલ અખબારની તસ્વીર પર ક્લિક કરો ઈ-પેપર વાંચવા આ પેપરની તસ્વીર પર ક્લિક...

દિવ્યક્રાંતિનો તા. 09-8-2022 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઈ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા પેજ પર ક્લિક કરો

દિવ્યક્રાંતિનો તા. 21-6-2022 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે.. ઈ-પેપર ડાઉનલોડ...

ઈ-પેપર ડાઉલોડ કરવા નીચે આપેલ ફ્રન્ટ પેજ પર ક્લીક કરો

દિવ્યક્રાંતિનો તારીખ 3-5-2022 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઈ-પેપર વાંચવા માટે નીચેના પેપરના ફોટો પર ક્લીક કરો

LATEST NEWS

error: Content is protected !!