રાજયમાં મેરેજ સર્ટીફીકેટ હવે ઓનલાઈન મળશે, સર્ટીફાઈડ નકલ પણ મેળવી શકાશે

(દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ) તા.21-09-2022

ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં હવે લગ્ન નોંધણીના પ્રમાણપત્રની ખરી નકલ હવે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ કરાવાશે. આ અંગે ગાંધીનગરના લગ્નોના રજીસ્ટ્રાર જનરલ-નોંધણી નિરીક્ષક દ્વારા જણાવાયું છે. આ સાથે ઓફલાઈન પ્રક્રિયા ફરજીયાતપણે બંધ કરવામાં આવી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર રાજય સરકારના આ નિર્ણયથી નાગરિકોને સંબંધીત કચેરીમાં રૂબરૂ ગયા વગર ઘેર બેઠા ઓનલાઈન ઈ-પેમેન્ટ કરીને રાજય સરકારની મહેસુલ વિભાગની વેબસાઈટ http://stampsregistration gujarat.gov.in અથવા garvibeta.gujarat.gov.in ઉપર ઉપલબ્ધ ઓનલાઈન સર્વિસમાં જરૂરી ડેટા એન્ટ્રી કરી કચેરી ખાતે જમા લગ્ન સર્ટિફિકેટની ઉપલબ્ધ રેકર્ડ આધારિત ખરી નકલ ઓનલાઈન મેળવી શકાશે.

મહેસુલ વિભાગની વેબસાઈટ પર માર્ગદર્શિકા ઉપલબ્ધ

નોંધનીય છે કે, ઓનલાઈન અરજી માટે http://stampsregistration gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર માર્ગદર્શિકા ઉપલબ્ધ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતમાં ધી ઈન્ડિયન ક્રિશ્ર્ચિયન મેરેજ એકટ 1872 હેઠળ નોંધણી થયેલા અસલ લગ્ન સર્ટિફીકેટ નોંધણી સર નિરીક્ષક ગાંધીનગરની કચેરીમાં જમા થાય છે. આ કાયદા હેઠળ નાગરિકો દ્વારા લગ્ન નોંધણીના સર્ટિફીકેટની ખરી નકલ મેળવવા નોંધણી સર નિરીક્ષક કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે રૂબરૂ આવવું પડતું હતું. આ નિર્ણયથી નાગરિકોના સમય અને રૂપિયા બંનેની બચત થશે.