દિવ્યક્રાંતિનો તા. 5-4-2022 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે..

ઈ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લીક કરો https://www.divyakranti.com/wp-content/uploads/2022/04/Divyakranti-Morbi-Date-05-4-2022.pdf

દિવ્યક્રાંતિનો દિવાળી સ્પેશ્યલ અંક તા. 3-11-2018 ના રોજ પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો...

નીચે આપેલ લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરો ઈ-પેપર DOWNLOAD DIVYAKRANTI DIWALI SPECIAL-2018

દિવ્યક્રાંતિનો મહા શિવરાત્રી વિશેષાંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઇ - પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર અથવા પેપર પર ક્લિક કરો પેપર ડાઉન્લોડ...

દિવ્યક્રાંતિનો તા. 21-6-2022 નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે.. ઈ-પેપર ડાઉનલોડ...

ઈ-પેપર ડાઉલોડ કરવા નીચે આપેલ ફ્રન્ટ પેજ પર ક્લીક કરો

LATEST NEWS

error: Content is protected !!