દિવ્યક્રાંતિનો “એજ્યુકેશન સ્પેશ્યલ” PART-1 પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે..

E -પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો http://www.divyakranti.com/wp-content/uploads/2019/04/DIVYAKRANTI-EDUCATION-SPECIAL-PART-12019.pdf DIVYAKRANTI EDUCATION SPECIAL-PART-1(2019)Download ...................................................................

દિવ્યક્રાંતિનો મહા શિવરાત્રી વિશેષાંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઇ - પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર અથવા પેપર પર ક્લિક કરો પેપર ડાઉન્લોડ...

મોરબી: દિવ્ય ક્રાંતિનો હોળી સ્પેશ્યલ અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ગયો છે

ઇ - પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો

દિવ્યક્રાંતિનો પ્રજાસતાકદિન વિશેષાંક 26-01-2019 પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે..

ઇ-પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો DOWNLOAD E-PAPER

દિવ્યક્રાંતિ નો દીપોત્સવી અંક પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે…

ડિજિટલ અંક ડાઉનલોડ કરવા નીચે ક્લીક કરો DIVYAKRANTI-DIWALI SPECIAL-2018

LATEST NEWS

error: Content is protected !!