મોરબીમાં ટુ વ્હીલર વાહન માટેની G.J. 36 AE  નવી સીરીઝ શરૂ થશે

પસંદગીના નંબર ઓનલાઇન ઇ-ઓકશનથી ફાળવવામાં આવશે

(દિવ્યક્રાંતિ ન્યુઝ) તા.14-02-2022

મોરબી જિલ્લામાં ટુ વ્હીલર વાહન માટેની સીરીજ GJ-36- AE- ૦૦૦૧ થી ૯૯૯૯ ની પસંદગીના નંબર તા.૧૯-૦૨-૨૦૨૨થી ઓનલાઇન ઇ-ઓકશનથી ફાળવવામાં આવશે.

        ટુ વ્હીલર માટે પસંદગી નંબર મેળવવા માટે નિયત ફી રૂા ૨૦૦૦/- તથા ગોલ્ડન નંબરની ઓછામાં ઓછી ફી રૂા.૮૦૦૦/- તથા સીલ્વર નંબરની ઓછામાં ઓછી ફી રૂા. ૩૫૦૦/- સરકાર દ્વારા નકકી કરેલ છે. પસંદગી નંબર માટે અરજી જે વાહનોનો ટેક્ષ/કર મોરબી એ.આર.ટી.ઓ કચેરી ખાતે ભરપાઇ કરવામાં આવેલ હોય અને નોંધણી માટે અધિકારીની સહી થયેલ હોય તેવા જ ફોર્મને પસંદગી નંબર માટે ધ્યાને લેવામાં આવશે. પસંદગીના નંબરો મેળવવા માટે તા. ૧૯/૦૨/૨૦૨૨થી તા. ૨૬/૦૨/૨૦૨૨ સુધી https://parivahan.gov.in/fancy/પર ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનુ રહેશે તથા તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૨થી તા. ૨૮/૦૨/૨૦૨૨ના રોજ ઓનલાઇન ઇ-ઓક્શન ખુલ્લુ રહેશે અને તા. ૦૧/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ ઇ-ઓક્શનનું પરિણામ નોટીસ બોર્ડ તેમજ પરીવહન સાઇટ પર ઓનલાઇન પણ જોઇ શકાશે.

આ ઇ-ઓક્શન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ સફળ અરજદારોએ ભરવા પાત્ર થતી રકમનું પાંચ દિવસમાં ઇ-પેમેન્ટથી ભરી આ ફોર્મ સાથે અરજી કરેલ ફોર્મ CNA અને ઇ-પેમેન્ટથી રસીદ લગાવી આરટીઓ કચેરીમાં તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ સાંજના ૪:૦૦ કલાક સુધીમાં ફોર્મને ચકાસણી અર્થે જમા કરાવવાનુ રહેશે ત્યાર બાદ મળેલી અરજીઓ દફ્તરે કરવામાં આવશે, સફળ અરજદારોએ નિયત સમય મર્યાદામાં બીડની રકમનુ ઈ – પેમેંટ કરી ફોર્મ એઆરટીઓ કચેરી મોરબી ખાતે જમા કરવામાં અરજદાર નિષ્ફળ જશે તો ભરેલ રજીસ્ટ્રેશન રકમ જપ્ત થશે અને પસંદગી નંબર આપોઆપ રદ થઈ જશે, ત્યાર બાદ પેમેંટ વગરની અરજીઓને રદ બાતલ ગણવામાં આવશે. પસંદગી માટે આવેલ અરજી બાબતે કોઈ વિવાદ હશે તો તેવા કિસ્સામાં સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારીશ્રીએ લીધેલ નિર્ણય આખરી રહેશે. પસંદગી નંબર માટે આવેલ અરજીઓ તે નોંધાયેલ અરજી પત્રકો તથા દફ્તરે કરેલ અરજીઓ સીરીઝ શરૂ થયાની તારીખથી ત્રણ માસ સુધી કચેરીના હિતમાં જળવવામાં આવશે. તેમ મોરબી સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની યાદીમાં જણાવાયું છે.