જનતા કર્ફ્યુનો દિવસભરનો રિપોર્ટ

https://www.youtube.com/watch?v=cN5w5oyoUow&feature=youtu.be
Full Coverage of the Day of JANTA CURFEW ( MORBI CITY)